คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

" คณะชั้นนำสร้างองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาภาคตะวันออกสู่การพัฒนาท้องถิ่นพร้อมก้าวสู่สากล "

เอกสาร ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU