คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

" คณะชั้นนำสร้างองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาภาคตะวันออกสู่การพัฒนาท้องถิ่นพร้อมก้าวสู่สากล "

เอกสาร ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ต่อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน้าหน่วยงาน จากหัวหน้าคณะเป็น “คณบดี” โดยจัดแบ่งหน่วยงานในคณะเป็นภาควิชารวม 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชาประวัติศาสตร์

ในปีการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของคณะจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชารวมทั้งสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)

ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดให้มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในแต่ละคณะให้มีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว คือ สำนักงานเลขานุการคณะ มีผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาต่อไป

ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปี พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจำนวน 6 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรนิติศาสตร์เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ตามลำดับในปีเดียวกัน ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนคำว่า “โปรแกรมวิชา” เป็น “หลักสูตรวิชา” และ “หัวหน้าโปรแกรมวิชา” เป็น “ประธานสาขาวิชา”

ปี พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดีตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนย์ภาษา โดยให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาคณะไปพร้อม ๆ กัน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมเพื่อดำเนินภารกิจตามบทบาทที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มหน่วยงานศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ปี พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ทำเนียบผู้บริหาร


1. นายสมนึก บุญจิต
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2523


2. นายสมศักดิ์ อัศเวศน์
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531 ( 2 วาระ)


3. นายลัทธิ นองเนือง
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535


4. นายอุรพงศ์ คันธวัลย์
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538


5. ผศ.สมศักดิ์ อัศเวศน์
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542


6. ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546


7. ผศ.นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548


8. ผศ.ประเสริฐ มาสุปรีดิ์
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552


9. รศ.บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556


10. ผศ.กรรณิการ์ เผือกนำผล
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560


11. ผศ.ชูวงศ์ อุบาลี
: ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564ปรัชญา Philosophy
: คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์ Vision
: คณะชั้นนำของภาคตะวันออกในการบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคนและชุมชนท้องถิ่น


พันธกิจ Mission
 • พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิต
  ผลิตบัณฑิตให้ฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
 • พันธกิจที่ 2 วิจัย
  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการ :
  ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • พันธกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม :
  ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น
 • พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร :
  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลคณะผู้บริหาร


ผศ.ดร. ชูวงศ์ อุบาลี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรอยฝน ทวิชัย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


คณะกรรมการบริหารคณะ


1. ผศ.ดร. ชูวงศ์ อุบาลี
: คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผศ.ปรอยฝน ทวิชัย
: รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
3. อาจารยเอื้อมพร รุ่งศิริ
: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4. อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร
: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.อาจารย์กันติทัต การเจริญ
: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
6.อาจารย์ธนวัฒนธ์ กันภัย
: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
7.อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ
: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
8.อาจารย์สิตางค์ เจริญวงศ์
: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
9. รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
: ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. อาจารย์ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
: ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
11. ผศ.นวรัตน์ นักเสียง
: ประธานสาขาวิชาดนตรี
12. ผศ.ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ
: ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
13. ผศ.ปรอยฝน ทวิชัย
: ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
14. อาจารย์เบญจพร ประจง
: ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์
15. อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน
: ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
16. อาจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ
: ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
17. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ
: ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
18. ผศ.ดร.วงธรรม สรณะ
: ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
19. นางสาวอินทรา บ่อพลอย
: หัวหน้าสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511


นางสาวอินทรา บ่อพลอย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวมัลลิกา ตั้งบุรสุวรรณ

 

นางสาวชมพูนุท สอนสา

นางสาวพิชานันท์ สุทธิสวัสดิ์

นางสาวอัจจิมา ธรรมมี

นางสาวพิมพ์พิศุทธ์ สร้อยเงิน

นางสาวดุษฎี ชลปรีชา

 

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU