แผนยุทธศาสตร์ และ การประกันคุณภาพ


หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจออกไปสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษา ผู้ประสงค์จะพัฒนาตนเองให้มีทักษะเฉพาะในกลุ่มวิชาที่ถนัดหรือมีความสนใจ ในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติและระดับสากล

อ้างอิง : เอกสารคำอธิบายรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)


แผนปฏิบัติราชการสำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU