ตำรา เอกสารการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


เนื้อหา

สถานะติดตามงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


เนื้อหา

งานวิจัย อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


ปีงบประมาณ 2563

# ปี ชื่อเรื่อง โปสเตอร์ ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2563 แนวทางการปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา : ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   งานวิจัย อาจารย์
2 2563 เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิด กรณีศึกษา : การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชายแดนไทย - กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว   งานวิจัย อาจารย์
3 2563 รูปแบบและกระบวนการลดความเลื้อมล้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุรี ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน   งานวิจัย อาจารย์
4 2563 การออกแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาพสีน้ำ : กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   งานวิจัย อาจารย์
5 2563 บันทึกภาคสนาม : การสัมภาษณ์ครูโทโปน วิทยากรประจำศูนย์วัฒนธรรมอญ หมู่บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   งานวิจัย อาจารย์
6 2563 การรับรู้คุณค่าสุนทรียภาพทางศิลปะและการตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนริมน้ำจันทบูรผ่านประสบการณ์การรับรู้ของคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
7 2563 ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด   งานวิจัย อาจารย์
8 2563 โครงการสร้างอำนาจและการกระจุกตัวของมั่นคงในท้องถิ่น กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนี่งในภาคตะวันออก   งานวิจัย อาจารย์
9 2563 แนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันบทุรี   งานวิจัย อาจารย์
10 2563 ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธ์ซอง จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
11 2563 ผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์   งานวิจัย อาจารย์

ปีงบประมาณ 2562

# ปี ชื่อเรื่อง โปสเตอร์ ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2562 Cultural Cooperation on Religious Different Points   งานวิจัย อาจารย์
2 2562 Using Communicative Language Teaching to Develop the English Speaking Ability of Finance and Banking Students   งานวิจัย อาจารย์
3 2562 Local Wisdom in Chanthaboon Wowen Mats for Sustainable Economy Community Development Chanthaburi Province   งานวิจัย อาจารย์
4 2562 การพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
5 2562 โครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประมงพื้นบ้านจันทบุรีและตราดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน   งานวิจัย อาจารย์
6 2562 รูปแบบและกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของเครือข่ายประมงพื้นบ้านตราดและจันทบุร   งานวิจัย อาจารย์
7 2562 แนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มประมงพื้นบ้านต้นแบบจังหวัดจันทบุรีและตราด   งานวิจัย อาจารย์
8 2562 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด   งานวิจัย อาจารย์
9 2562 สาเหตุและผลกระทบการร่อยหรอของทรัพยากรชายฝั่งทะเลจันทบุรีและตราด   งานวิจัย อาจารย์
10 2562 ชาติพันธุ์ชอง ว่าด้วยพิธีกรรมและความเชื่อการแต่งงาน   งานวิจัย อาจารย์
11 2562 ชาวไทยเขมร พหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย   งานวิจัย อาจารย์
12 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
13 2562 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตะวันออกศึกษาหมวดการศึกษาทั่วไป      
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   งานวิจัย อาจารย์
14 2562 การก้าวขึ้นสู่โครงสร้างอำนาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในกัมพูชา   งานวิจัย อาจารย์
15 2562 มาตรการเพิ่มศักยภาพของการบริการจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตชุมชนประมงจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก      
    กรณีศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
16 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ      
    กรณีศึกษาชุมชนบางชัน   งานวิจัย อาจารย์
17 2562 การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกต์ศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
18 2562 การศึกษารวบรวมบทเพลงรำวงโบราณในหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
19 2562 ทำนองลำสวดพระมาลัยของชาวบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
20 2562 การพัฒนาแผนที่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเขตอำเภอเมืองจันทบุร   งานวิจัย อาจารย์
21 2562 พิธีกรรมการทำขวัญนาเกลือ กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าแดง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
22 2562 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      
    จากการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   งานวิจัย อาจารย์
23 2562 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราด : การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นที่ งานวิจัย อาจารย์
24 2562 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว : การขานรับนโยบายในทัศนะของประชาชนในพื้นที่ งานวิจัย อาจารย์
25 2562 บทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่นในตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุร งานวิจัย อาจารย์
26 2562 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อหลักสูรและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย อาจารย์
27 2562 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ      
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามความต้องการของสถานประกอบการ งานวิจัย อาจารย์
28 2562 การพัฒนาบทเรียนภาษาจีนเชิงธุรกิจสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัย อาจารย์
29 2562 ตระกูลแซ่ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
30 2562 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ทุ่นระเบิดในเขตจังหวัดจันทบุร   งานวิจัย อาจารย์

ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2560ปีงบประมาณ 2559


งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)

ปีงบประมาณ 2558ปีงบประมาณ 2557


# ปี ชื่อเรื่อง โปสเตอร์ ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2557 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ   งานวิจัย อาจารย์
1 2557 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนพื้นที่บ่อกุ้งร้างบ้านท่าใต้ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชนิดน้ำและสารสกัดจากสะเดายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน   งานวิจัย อาจารย์
1 2557 การบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนจังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
1 2557 โครงการวิจัยการบูรณาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีกศึกษา การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน   งานวิจัย อาจารย์
1 2557 แผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจันทร์ยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน   งานวิจัย อาจารย์
1 2557 โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูคลองตาสังข์ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำยึดหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน   งานวิจัย อาจารย์
1 2557 การพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   งานวิจัย อาจารย์
1 2557 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชน กรณีศึกษาตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์

ปีงบประมาณ 2556


# ปี ชื่อเรื่อง โปสเตอร์ ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2556 การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองขลุง   งานวิจัย อาจารย์
2 2556 ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   งานวิจัย อาจารย์
3 2556 การออกแบบลายพิมพ์สกรีนบนเสื้อยึดที่ระลึกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
4 2556 การพัฒนาและการจัดการท่องเทียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   งานวิจัย อาจารย์
5 2556 ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการ ทางวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   งานวิจัย อาจารย์
6 2556 ความร่วมมือทางการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด - เกาะกง   งานวิจัย อาจารย์
7 2556 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษา การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนคลองปากน้ำแขมหนู ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ชนิดน้ำยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   งานวิจัย อาจารย์
8 2556 การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชุมชนกับศิลปกรรมในจังหวัดจันบุรี   งานวิจัย อาจารย์
9 2556 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัยากรธรรมชาติ      
    กรณึศึกษาการสร้างเครือข่ายกลุ่มประมงชายฝั่งทะเลจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
10 2556 ความร่วมมือทางการค้า ไทย - กัมพูชา กรณึศึกษา ตราด - เกาะกง   งานวิจัย อาจารย์
11 2556 การออกแบบลายพิมพ์สกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์

ปีงบประมาณ 2555


# ปี ชื่อเรื่อง โปสเตอร์ ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2555 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู๋ชุมชนฐานราก กรณีศึกษา การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยการสร้างเครือข่ายกลุ่มประมงชายฝั่งทะเลจันท์ยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน   งานวิจัย อาจารย์
2 2555 การออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทำมือในชุมชนริมน้ำจันทบูรด้วยเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกีน   งานวิจัย อาจารย์
3 2555 ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
4 2555 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน   งานวิจัย อาจารย์
5 2555 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งด้านการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกรณีชุมชนริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
6 2555 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากด้ายการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัยาพรธรรมชาติ   งานวิจัย อาจารย์
7 2555 การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนย่อยที่ 9 ตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์
8 2555 คุณภาพการบริการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด   งานวิจัย อาจารย์
9 2555 บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่มีต่อภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย อาจารย์

งานวิจัย นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปีงบประมาณ 2558


# ปี ชื่อเรื่อง โปสเตอร์ ประเภท ชื่อผู้แต่ง
1 2558 วัฒนธรรมชองกับวิถีเกษตรกรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาชุมชนชองในอำเภอเชาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
2 2558 การเมืองและความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งชาติในภาคตะวันออก   งานวิจัย นักศึกษา
3 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในช่วงการเมืองสองขั้วของประชาชนในเขตอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
4 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
5 2558 การรับรู้และคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพเรือในการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น : กรณีศึกษาฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
6 2558 ศักยภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาความมั่นคงชายแดนภายใต้ภัยคุมคามรูปแบบใหม่ระหว่างไทย - กัมพูชา ในกระแสการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
7 2558 ชีวิตทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในท้องถิ่น : ศึกษากรณีพื้นที่ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
8 2558 ปัญหาและมาตรการในการพัฒนาองค์กรประชาสังคมท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของจังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
9 2558 ผลกระทบของการท่องเที่ยวในเขตตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
10 2558 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการสวนยางพารา : กรณีศึกษาตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
11 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง   งานวิจัย นักศึกษา
12 2558 ระบบและกระบวนการให้บริการทะเบียนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
13 2558 ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุกับความพึงพอใจในการบริการเกี่ยวกับสวัสดิการเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
14 2558 บทบาทนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในทัศนะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
15 2558 ทุนทางสังคมในการจัดการสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู๋บ้าน หนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
16 2558 ประสิทธิผลในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
17 2558 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น : กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
18 2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนชุมชนท้อนถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
19 2558 ปัญหาและการจัดการความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
20 2558 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
21 2558 รูปแบบสวัสดิการสังคมของเกษตรกรรายย่อยในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
22 2558 บทบาทในการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด   งานวิจัย นักศึกษา
23 2558 การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนอีสานในชุมชนสะตอน อำเภอเมืองสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
24 2558 ผลกระทบและมาตรการแก้ไขเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
25 2558 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณึศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก   งานวิจัย นักศึกษา
26 2558 การสร้างวิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   งานวิจัย นักศึกษา
27 2558 ความขัดแย้งทางการเมืองของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา
28 2558 กำลังขวัญในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกระแสการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   งานวิจัย นักศึกษา

บทความวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


# ปี ชื่อเรื่อง ประเภท ชื่อผู้แต่ง
- - - - -
- - - - -
- - - - -


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU