สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511   


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


อาจารย์ ปรอยฝน ทวิชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ proyfon.w@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 089-4948820
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เกษชลี วัฒนรังษี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ keschalee.w@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 085-3965852
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ กนกวรรณ อยู่ไสว
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ ...@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 039-319111
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ วินิชยา วงศ์ชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ winitchaya.w@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 085-6998431
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เอื้อมพร รุ่งศิริ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ auemporn.r@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 089-4078844
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ณัฐธยาน์ จิรสุขธันยกร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ natthaya.c@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 086-9092154
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ อุษา วงษ์ไพศาล
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ usa.w@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 061 - 4502194
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ หทัยชนก อินลบ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ hathaichanok.i@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 088 - 4098539
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ วกุล จุลจาจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ wagula.j@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 039-471079
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
อาจารย์ Mr.Albert Hodgkinson
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ albert.h@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ -
ประวัติ -
     
อาจารย์ Mr.Richard Neill Winfield Jr
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ Richard.w@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ -
ประวัติ -
     
อาจารย์ Mr.Stephen Driver
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ stephen.d@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ -
ประวัติ -

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU