สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีน


อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ patcharindth@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 084-9293929
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ รุจิกา บุญเชิด
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ rujika.b@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 090-9897686
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ วีรนุช สัจจาสัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ weranud.s@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 085-2277307
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ณัฐฐิดา โพชสาลี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ 2621250644@qq.com
เบอร์ติดต่อ 081-3961298
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ปนัดดา ชาญด้วยกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ panadda.c@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 085-4387374
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU