สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511    


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


อาจารย์ รัตนา เพ็ชรสูงเนิน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์/ ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ cd_rattana270822@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-7854989
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ จิระพงษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-5171565
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ณัฎฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ natthawut.s@rbru.ac.th / natkng2513@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 080-0822764
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ชัชวาลย์ มากสินธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ chatshavan_25@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-5598626
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ จักรี โพธิมณี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ ch.bodhi@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 061-941-6414
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร.ธนกร ภิบาลรักษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 081-5627898
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU