สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511    


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาไทย


อาจารย์ ธฤษวรรณ บัวศรีคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ kaew_tarit@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 092-9874041
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
 
อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ ludomlak.r@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 081-9499671
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ กันติทัต การเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ kantithat_thai@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-7887782
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร. พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ pornchokusomboon@yahoo.co.th
เบอร์ติดต่อ 089-0974849
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ปิยะพรรณ มีสุข
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 039-319111 9 ต่อ 8324
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ วุฒินันท์ สุพร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 091-9396541
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ สุวิชา ถาวร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ suwicha.t@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 039-319111 9 ต่อ 8324
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ กนกวรรณ วารีเขตต์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ kanokwan.wa@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 039- 319111 ต่อ 8324
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ rut-suk@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 088-5222015
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ jikkysri9898@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-8468586
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU