สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511    


อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐศาสตร์


อาจารย์ ดร.วงธรรม สรณะ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิา
อีเมล์ saiiew@yahoo.com /
เบอร์ติดต่อ 065-6564450
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์

chuwong.u@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 086-608-5811 , 099-835-5800
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์

drkmaker15@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 080-5512525
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร.จุตินันท์ ขวัญเนตร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ jkwunnate@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 093-8954997
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ณรัช อรชุน
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ chetnarat@rbru.ac.th / kengge2010@hotmail.co.th
เบอร์ติดต่อ 084-5277723
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร.สิตางศ์ เจริญวงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ sitang23@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 082-2396519
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU