ประกาศ มรรพ. เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ...
แจ้งนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ...
เปิดรับสมัครสอบสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สนใจสมัครสอบและอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/25...
แถลงการณ์ อธิการบดี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...