หลักสูตรสิลปกรรมศาสรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 320 ชุด โด...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...