ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 256...
แถลงการณ์ อธิการบดี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย...