สาขาวิชาทัศนศิลป์

อาจารย์ เบญจพร ประจง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ loveam_nirakan@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-5770469
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ แสงอุทิศ พรมเมือง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ sang-utis@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 099-1536023
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ สุเทพ สุสานนี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ suthap.s@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 083-1138594
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ธนวัฒน์ กันภัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ thanawat.kanpai@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 089-6018453
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ กฤติยา โพธิ์ทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ deepreaw@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 087-5665156
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์