สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ วินิชยา วงศ์ชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ winitchaya.w@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 085-6998431
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ wnipaw@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-9741588
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เกศินี กูลพฤกษี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ kesinee.k@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 081-7822961
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เกษชลี วัฒนรังษี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ keschalee.w@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 085-3965852
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ กนกวรรณ อยู่ไสว
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ coolkfc@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ 081-3774970
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ปรอยฝน วงศ์ขาวจันท์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 089-4948820
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ วกุล จุลจาจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ wagula.j@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 083-6950023
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เอื้อมพร รุ่งศิริ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ auemporn.r@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 089-4078844
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ณัฐธยาน์ จิรสุขธันยกร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 086-9092154
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ อุษา วงษ์ไพศาล
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 061 - 4502194
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ หทัยชนก อินลบ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 088 - 4098539
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
     
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
อาจารย์ Mr.Albert Hodgkinson
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ -
ประวัติ -
     
อาจารย์ Mr.Justin James Pulleyblank
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ -
ประวัติ -
     
อาจารย์ Mr.Richard Neill Winfield Jr
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ -
ประวัติ -
     
อาจารย์ Mr.Stephen Driver
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ -
ประวัติ -