สาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ รุจิกา บุญเชิด
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ rujika.b@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 090-9897686
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ชมพูนุช ฉัตรรัตนเวช
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ chomphoonut.c@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 080-9353483
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 084-9293929
ประวัติ xxxxxxxxxx
     
อาจารย์ ปฏิภาณ กิตตินันทวัฒน์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ patipan.k@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 082-8615590
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ วีรนุช สัจจาสัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ weranud.s@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 085-2277307
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์