สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

อาจารย์ พรทิพา นิโรจน์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-8057507
ประวัติ -
 
อาจารย์ อาภากร มินวงษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ apakorn.m@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-9294652
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ รัตนา เพ็ชรสูงเนิน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-7854989
ประวัติ xxxxxxxxxx
     
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ จิระพงษ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 086-5171565
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ณัฎฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ natthawut.s@rbru.ac.th / natkng2513@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 080-0822764
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ชัชวาลย์ มากสินธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ chatshavan_25@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-5598626
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์