หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อาจารย์ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ chaiyon49@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-9861258
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ วุฒิเกษ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 083-1201126
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
อีเมล์ songsak.mim@gmail.com , songsakmim@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-7813054
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร.หยาดรุ่ง สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ yardrung.s@rbru.ac.th , yardrung@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ 039-319111 ต่อ 22216
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร.ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ kwunsiri@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 084-5349288
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์