หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ ดร.ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ / ประธานหลักสูตร
อีเมล์ kwunsiri@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 084-5349288
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
อีเมล์ chaiyon49@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-9861258
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ วุฒิเกษ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 083-1201126
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
     
อาจารย์ จำลอง แสนเสนาะ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 088-8367600
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ พรทิวา อาชีวะ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 082-7666595
ประวัติ xxxxxxxxxx