สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ว่าที่เรือโท เอกชัย กิจเกษาเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 086-4454727
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ชลพรรณ ออสปอนพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ chonlapan.a@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0816833997
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เรืองอุไร วรรณโก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ ruangurai_wan@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-4456655
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ นภา จันทร์ตรี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ aeyrb@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-3778847
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ราตรี พิงกุศล
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 081-7626060
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ tipawanelle@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-9061828
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์