สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ธฤษวรรณ บัวศรีดำ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ kaew_tarit@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 092-9874041
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ ludomlak.r@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 081-9499671
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ กันติทัต การเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ kantithat_thai@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-7887782
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร. พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ pornchokusomboon@yahoo.co.th
เบอร์ติดต่อ 089-0974849
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ปิยะพรรณ มีสุข
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 039-319111 9 ต่อ 8324
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ วุฒินันท์ สุพร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 086-226-5727
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ สุวิชา ถาวร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 039-319111 9 ต่อ 8324
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ กนกวรรณ วารีเขตต์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ kanokwan.wa@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 039- 319111 ต่อ 8324
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ rut-suk@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 088-5222015
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์