ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

งานบุคคล
  คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัย 2559
  คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัย 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะ 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะ 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะ 2561
  คำสั่งไปราชการ 2559
  คำสั่งไปราชการ 2560
  คำสั่งไปราชการ 2561
งานวิชาการ
  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
  แบบฟอร์มประวัติภาคปกติ
  แบบประเมินหลักสูตร
  แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  แผนการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะมนุษย์
  แบบฟอร์มอัตรากำลัง สายวิชาการ
  แบบรายงานการเข้าโฮมรูมนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
  แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ
  บันทึกการให้คำปรึกษา คำแนะนำ
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการคณะ (สำหรับอาจารย์)
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการคณะ (สำหรับนักศึกษา)
  แบบฟอร์มรายงานผล และประเมินผลโครงการ
  แบบฟอร์มขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาออกนอกสถานที่
  แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาออกนอกสถานที่
  แบบฟอร์ม มคอ.
  แบบฟอร์มสรุปการส่งมคอ.3 และ 4
  แบบฟอร์มสรุปการส่งมคอ.5 และ 6
  แบบฟอร์มใบแจ้งการกระทำผิดของนักศึกษา
  แบบฟอร์มรายงานการนิเทศก์นักศึกษา
  แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
HuSo 27 แบบฟอร์มการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา สำหรับกรรมการทวนสอบ
  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา
แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
    ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกษา
  คำขอรับการประเมินผลการสอน
ตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)
  มคอ.3 หมวด 4 งานวิชาศึกษาทั่วไป
HuSo 25 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
HuSo 26 แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา สำหรับผู้สอน
  แบบฟอร์มตรวจ มอค. 3
แนวปฏิบัติในการจัดทำ มอค.3
แบบฟอร์มการเขียนโครงการระดับสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2559
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ เพื่อนำเสนอของบประมาณ 2559
  แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ บว-1
แบบฟอร์มการเขียนโครงการระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการงบประมาณ 2559
งานวิจัย
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการวิจัยพัฒนมการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2561
  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2561
  สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย
  แบบฟอร์มการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
  แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561
  แบบประเมินหลังสิ้นสุดโครงการวิจัย (ป-1)
เอกสารต่าง ๆ
  ตัวอย่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ระดับหลักสูตร
  ตัวอย่าง แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร
  ตัวอย่าง ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  แผนปรับปรุงคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับสาขาวิชา พ.ศ.2558
  แบบรายงานการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ระดับหลักสูตร