คณะกรรมการบริหารคณะ

1. ผศ.ดร. ชูวงศ์  อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
4. อาจารยเอื้อมพร รุ่งศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
5.     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
6.     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
7.     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
8.     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
9. รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ประธานสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. รศ.พรทิพา นิโรจน์ ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
11. อาจารย์ขวัญศิริ เจริญทรัพย์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
12. ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ ประธานสาขาวิชาดนตรี
13. อาจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
14. อาจารย์วินิชยา วงศ์ชัย ปรธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
15. อาจารย์รัตนา เพ็ชรสูงเนิน ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
16. อาจารย์เบญจพร ประจง ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม
17. อาจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีคำ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
18. อาจารย์รุจิกา บุญเชิด ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
19. อาจารย์นักรบ เถียรอ่ำ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์
20. ผศ.วงธรรม สรณะ ประธานสาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
21. นางสาวอินทรา บ่อพลอย หัวหน้าสำนักงานคณบดี