ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 โดยใช้ชื่อว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า “หัวหน้าคณะ” ต่อมามีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อหัวหน้าหน่วยงาน จากหัวหน้าคณะเป็น “คณบดี” โดยจัดแบ่งหน่วยงานในคณะเป็นภาควิชารวม 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชาประวัติศาสตร์

ในปีการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน วิชาการของคณะจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชารวมทั้งสิ้น 11 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) โปรแกรมวิชาดนตรี (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.)

ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดให้มี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในแต่ละคณะให้มีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว คือ สำนักงานเลขานุการคณะ มีผลให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำเนินการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาต่อไป

ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏรำไพพรรณีได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ตามประกาศในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปี พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งในจำนวน 6 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ   คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป.  และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคพิเศษ (ศศ.ม.) ขณะเดียวกันก็ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรนิติศาสตร์เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป.  ตามลำดับในปีเดียวกัน ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนคำว่า “โปรแกรมวิชา” เป็น “หลักสูตรวิชา” และ “หัวหน้าโปรแกรมวิชา” เป็น “ประธานสาขาวิชา”

ปี พ.ศ. 2550 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณบดีตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี(ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2550 ออกเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และศูนย์ภาษา โดยให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ขณะเดียวกันคณะได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาคณะไปพร้อม ๆ กัน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทในสังคมเพื่อดำเนินภารกิจตามบทบาทที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มหน่วยงานศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ปี พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์