การจัดการความรู้ (KM)

  แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคนิคสำหรับการเรียนการสอน
  แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคนิคสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย
  แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำวิจัย แบบ PAR
  ระบบและกลไก การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย
  ระบบและกลไก การบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  การจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint)