สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ วงธรรม สรณะ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์

saiiew@yahoo.com / ksarana19@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 099-4417511
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์