ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายสมนึก  บุญจิต พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2523
2. นายสมศักดิ์  อัศเวศน์ พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2531 ( 2 วาระ)
3. นายลัทธิ  นองเนือง พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535
4.  นายอุรพงศ์  คันธวัลย์ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538
5. ผศ.สมศักดิ์  อัศเวศน์     พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542
6. ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์ พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
7. ผศ.นันทนีย์  กมลศิริพิชัยพร พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548
8. ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
9. รศ.บรรจบ วงษ์พิพัฒน์พงษ์ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
10. ผศ.กรรณิการ์ เผือกนำผล พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560
11. ผศ.ชูวงศ์ อุบาลี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564