คณะผู้บริหาร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร. ชูวงศ์ อุบาลี
ร.ด.(ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
ร.บ.(บริหารรัฐกิจ)
ศศ.ม.(การบริหารท้องถิ่น)
ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์
พช.ม.(พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ
MBA
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร
ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)
ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต)