สำนักงานคณบดี

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวอินทรา บ่อพลอย
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
   
นางสาวธิติกาญจน์ ชมดวง
นางสาวมัลลิกา ตั้งบุรสุวรรณ
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
วท.บ(สารสนเทศ)
   
นางสาวชมพูนุท สอนสา
นางสาวพิชานันท์ สุทธิสวัสดิ์
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
   
นางสาวอัจจิมา ธรรมมี
นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์ สร้อยเงิน
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
บธ.บ(ธุรกิจระหว่างประเทศ)