สาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิา
อีเมล์ drkmaker15@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 080-5512525
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์

chuwong.u@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 086-608-5811 , 099-835-5800
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ดร.วงธรรม สรณะ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์

saiiew@yahoo.com / ksarana19@gmail.com

เบอร์ติดต่อ 099-4417511
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร.จุตินันท์ ขวัญเนตร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ jkwunnate@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 093-8954997
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ดร. เชษฐ์ณรัช อรชุน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ chetnarat@rbru.ac.th / kengge2010@hotmail.co.th
เบอร์ติดต่อ 084-5277723
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ สิตางค์ เจริญวงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ sitang23@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 063-9945492
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์