งานประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2559
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2558
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2557
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2556
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2553
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2552
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2551
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2550
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 2549
     
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553
     
รายงานประเมินตนเอง
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551
  รายงานประเมินตนเเอง ปีการศึกษา 2550
  รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2549
     
สรุปรายงานประเมินตนเอง
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2558
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2557
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2556
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2555
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2554
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2553
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2552
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2551
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2550
  สรุปการประเมินการศึกษาภายในปี 2549