แผนยุทธศาสตร์

  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
  แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2560-2564
  แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2559-2563
  แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561
  แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2556-2559