ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำสร้างองค์ความรู้ บูรณาการภูมิปัญญาภาคตะวันออกสู่การพัฒนาท้องถิ่นพร้อมก้าวสู่สากล

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้ฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
วิัจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญหาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล