สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511    

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx




ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

  • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) Doctor of Philosophy Program in Interd Development

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Doctor of Philosophy Program in Interdisciplinarity of Sustainable Development

อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


อาจารย์ ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตร
อีเมล์ chaiyon49@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-9861258
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
อีเมล์ songsak.mim@gmail.com , songsakmim@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 081-7813054
ประวัติ ประวัติและผลงาน
   
อาจารย์ ดร.หยาดรุ่ง สุวรรณรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ yardrung.s@rbru.ac.th , yardrung@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ 039-319111 ต่อ 22216
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   
อาจารย์ ดร.ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ kwunsiri@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 084-5349288
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ จำลอง แสนเสนาะ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ xxx@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 088-8367600
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ พรทิวา อาชีวะ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ porntiwa@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 082-7666595
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
     

แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มคำร้อง สำหรับนักศึกษา ป.เอก

คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

  • คู่มือเรียบเรียง สายสังคม


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU