สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511    


อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


อาจารย์ ว่าที่เรือโท เอกชัย กิจเกษาเจริญ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 086-4454727
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
 
อาจารย์ ชลพรรณ ออสปอนพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ chonlapan.a@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 0816833997
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ เรืองอุไร วรรณโก
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ ruangurai_wan@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-4456655
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ นภา จันทร์ตรี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ aeyrb@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-3778847
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ราตรี พิงกุศล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 081-7626060
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ tipawanelle@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 086-9061828
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
   

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU