สำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 039-471079 , 039-319111 ต่อ 10511   


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาดนตรี


อาจารย์ นวรัตน์ นักเสียง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ / ประธานสาขาวิชา
อีเมล์ nawarat.n@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 089-8827424
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ พิสุทธิ์ การบุญ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ phisut.k@rbru.ac.th
เบอร์ติดต่อ 081-9389299
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ ศุภศิระ ทวิชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ -
เบอร์ติดต่อ 084-5505063
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์
     
อาจารย์ รัชชานนท์ ยิ้มระยับ
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
อีเมล์ inknow_ryfm@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ 087-343-5783
ประวัติ ประวัติและผลงานอาจารย์

 

หน่วยงาน

อาคารที่ทำการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ xxxxxx     แฟกซ์ xxx-xxxxx
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-471079 E-mail : Social@rbru.ac.th

Facebook page : HUSO RBRU